Specialist in MKB bedrijfsovernames

KLANTEN AAN HET WOORD

Privacy statement

Persoonsgegevens
Overname in bedrijf B.V. verwerkt ten behoeve van haar dienstverlening persoonsgegevens in de zin van de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG). Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.

Overname in bedrijf B.V. gebruikt naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres om contact op te kunnen nemen. Hiernaast gebruikt Overname in bedrijf B.V. alle aan haar beschikbaar gestelde (financiële en persoonlijke) of door de wet verplichte gegevens ten behoeve van haar dienstverlening.

Grondslag van de verwerking
Overname in bedrijf B.V. moet het gebruik van persoonsgegevens kunnen baseren op de UAVG. Op grond van deze wet en de daarin opgenomen vrijstellingen is het onder meer toegestaan deze gegevens te verwerken ten behoeve van financiële of juridische dienstverlening.

Uit de UAVG volgt dat Overname in bedrijf B.V. de Autoriteit Persoonsgegevens ‘onverwijld in kennis stelt van een inbreuk op de beveiliging die leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens’.

Verantwoordelijke
Overname in bedrijf B.V. is veelal de zogeheten verantwoordelijke in de zin van de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG). Dit houdt in dat Overname in bedrijf B.V. beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.

Overname in bedrijf B.V. is er verantwoordelijk voor dat persoonsgegevens in overeenstemming met de UAVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Beveiliging persoonsgegevens
De UAVG verplicht Overname in bedrijf B.V. om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Zo vindt bijvoorbeeld de communicatie via de website via een beveiligde verbinding plaats.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Overname in bedrijf B.V. bewaart de aan haar ter beschikking gestelde persoonsgegevens twee jaar, tenzij de wet of beroepsregels hiervoor een andere termijn stellen.

Privacy rechten
Je hebt recht op inzage in je persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van je persoonsgegevens te vragen.

Als je wilt weten welke persoonsgegevens Overname in bedrijf B.V. van je heeft verwerkt, kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Blijkt dat de gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kun je een aanvullend verzoek doen om je gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

Wijzigingen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. We raden je daarom aan deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

Inzage en wijzigen van gegevens
Voor vragen over ons privacy beleid of vragen over inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) persoonsgegevens kun je je te allen tijde richten aan Overname in bedrijf B.V. via het e-mailadres: info@overnameinbedrijf.nl

Meer weten over dit onderwerp?